รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

... พระพุทธศาสนาต้องการให้กระตุ้นเร้าชักชวนกันด้วยปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก หลักรัฐศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจึงขยายพ้นขอบเขตผลประโยชน์และอำนาจของรัฐ ออกไปถึงประโยชน์สุขของทั้งโลก ....

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานวันวิสาขบูชา ๒๕๔๗ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๔๗) ในโอกาสที่ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
ISBN974-926621-4-x
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง