เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร? อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง

Languageไทย
Abstract
"...เวลานี้ คนไทยเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เราปล่อยให้ลัทธิรอโชคช่วยมาครอบงำไหม เราปล่อยให้ลัทธิอ้อนวอนนอนคอยความช่วยเหลือ ลัทธิหวังผลดลบันดาล การติดยากล่อม สุรา ยาบ้า สิ่งเสพย์ติด การพนัน อะไรเหล่านี้ ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง ตลอดจนใช้ธรรมะ แม้แต่สมาธิในทางที่ผิด ความผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือเปล่า ถ้ามันเป็นอย่างนั้น ก็แสดงว่าเราสูญเสียธรรมไปแล้ว จึงต้องกู้ขึ้นมา คือ ต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยนำหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาขึ้นมาแสดง มาบอก มาแจ้งกัน และให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้จริงจัง ถ้าทำได้อย่างนี้ แน่นอนว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ วิกฤติเศรษฐกิจนั้นแก้ไม่ยาก ถ้าคุณภาพของคนไทยดี...

"ขอให้มั่นใจเถิดว่า ถ้าคุณภาพคนไทยดี เราไม่กลัวเลยวิกฤติเศรษฐกิจอย่างนี้"
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ชีวิตที่สมบูรณ์
- เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?
Development
  • "เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร? อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง" เป็นหนังสือประเภทรวมธรรมกถา ๒ เรื่อง คือ หนังสือ "เราจะกู้แผ่นดินกันได้อย่างไร?" และบทหนึ่งจากหนังสือ "ชีวิตที่สมบูรณ์" ตอนที่ว่าด้วย "อิสรชนคือคนที่ไม่ยุบไม่พอง"
  • พิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๔๒) ในมงคลกาล ที่อาจารย์นัฏกร อาชวะบูล จะีมีอายุครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี) ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
First publishing:April 2542
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.