เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร? อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง

"...เวลานี้ คนไทยเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เราปล่อยให้ลัทธิรอโชคช่วยมาครอบงำไหม เราปล่อยให้ลัทธิอ้อนวอนนอนคอยความช่วยเหลือ ลัทธิหวังผลดลบันดาล การติดยากล่อม สุรา ยาบ้า สิ่งเสพย์ติด การพนัน อะไรเหล่านี้ ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง ตลอดจนใช้ธรรมะ แม้แต่สมาธิในทางที่ผิด ความผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือเปล่า ถ้ามันเป็นอย่างนั้น ก็แสดงว่าเราสูญเสียธรรมไปแล้ว จึงต้องกู้ขึ้นมา คือ ต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยนำหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาขึ้นมาแสดง มาบอก มาแจ้งกัน และให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้จริงจัง ถ้าทำได้อย่างนี้ แน่นอนว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ วิกฤติเศรษฐกิจนั้นแก้ไม่ยาก ถ้าคุณภาพของคนไทยดี...

"ขอให้มั่นใจเถิดว่า ถ้าคุณภาพคนไทยดี เราไม่กลัวเลยวิกฤติเศรษฐกิจอย่างนี้"

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก ชีวิตที่สมบูรณ์
เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร? อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง" เป็นหนังสือประเภทรวมธรรมกถา ๒ เรื่อง คือ หนังสือ "เราจะกู้แผ่นดินกันได้อย่างไร?" และบทหนึ่งจากหนังสือ "ชีวิตที่สมบูรณ์" ตอนที่ว่าด้วย "อิสรชนคือคนที่ไม่ยุบไม่พอง"
  • พิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๔๒) ในมงคลกาล ที่อาจารย์นัฏกร อาชวะบูล จะีมีอายุครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี) ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง