โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา

...โีรงเรียนวิถีพุทธนี้ บอกแล้วว่ามีหน้าที่โดยตรง ที่จะต้องมาพาสังคมไทย ก้าวไปในวัฒนธรรมแห่งปัญญาให้ได้แล้ว เราจะมีวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ครบทั้งสองด้าน คือทั้งด้านจิตใจ และด้านปัญญา ส่วนศีลอยู่ในตัวแล้ว คือ วัฒนธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน และเมื่อทำได้ถึงตอนนี้ ก็จะได้ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัด การศึกษารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ at วัดญาณเวศกวัน on/in 12 May 2546
First publishing 2546
Latest publishing onPublishing no. 4 30 November 2547
ISBN974-344-306-1
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.