โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา

...โีรงเรียนวิถีพุทธนี้ บอกแล้วว่ามีหน้าที่โดยตรง ที่จะต้องมาพาสังคมไทย ก้าวไปในวัฒนธรรมแห่งปัญญาให้ได้แล้ว เราจะมีวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ครบทั้งสองด้าน คือทั้งด้านจิตใจ และด้านปัญญา ส่วนศีลอยู่ในตัวแล้ว คือ วัฒนธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน และเมื่อทำได้ถึงตอนนี้ ก็จะได้ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัด การศึกษารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ISBN974-344-306-1
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง