วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

Languageไทย
Abstract
...ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม กับ การพัฒนานั้น โดยสรุปก็คือ ในการที่สิ่งทั้งหลายจะดำรงอยู่ด้วยดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามต่อไป องค์ประกอบของมันจะต้องประสานสัมพันธ์ เกื้อกูลกันจนทำให้องค์รวมอยู่ในภาวะสมดุล วัฒนธรรมที่สืบมาจากเก่ากับการพัฒนาที่จะคืบหน้าต่อไป ก็จะต้องประสานสัมพันธ์เกื้อกูลกัน ปรับเข้ากันได้ และสืบทอดต่อเนื่องจนทำให้สังคมดำรงอยู่ และดำเนินไปอย่างมีดุลยภาพ ความเจริญงอกงาม และประโยชน์สุขที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน at ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Development
  • "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" เป็นปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ซึ่งแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ตามคำอาราธนาของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ โครงการฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน
  • พิมพ์ครั้งแรก ในวารสารปาจารยสาร ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๑)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแ่ห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒) โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม 
First publishing:January 2532
Latest publishing onPublishing no. 5 December 2555
ISBN974-8357-75-9
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.