วัฒนธรรมไทย: สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้

Development
  • "วัฒนธรรมไทย : สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้" ประกอบด้วยคำบรรยาย ๒ เรื่อง คือ "สืบสานวัฒนธรรมไทย บนพื้นฐานการศึกษาที่แท้" ซึ่งเป็นคำบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง "บทบาทพระสงฆ์กับปีรณรงค์ และสืบสานงานวัฒนธรรมไทย" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ และ "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" เป็นคำบรรยายพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง "บทบาทพระสงฆ์กับการสืบสานวัฒนธรรมไทย"
  • เนื้อหาหน้า ๕๖-๖๑ และ ๑๐๔-๑๑๐ ของหนังสือเล่มนี้ ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ "พัฒนาวัฒนธรรมไทยในตัวคนไทย"
First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 4 September 2538
ISBN974-7330-14-8
Dewey no.BQ4570.C8

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.