วัฒนธรรมไทย: สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "วัฒนธรรมไทย : สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้" ประกอบด้วยคำบรรยาย ๒ เรื่อง คือ "สืบสานวัฒนธรรมไทย บนพื้นฐานการศึกษาที่แท้" ซึ่งเป็นคำบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง "บทบาทพระสงฆ์กับปีรณรงค์ และสืบสานงานวัฒนธรรมไทย" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ และ "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" เป็นคำบรรยายพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง "บทบาทพระสงฆ์กับการสืบสานวัฒนธรรมไทย"
  • เนื้อหาหน้า ๕๖-๖๑ และ ๑๐๔-๑๑๐ ของหนังสือเล่มนี้ ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ "พัฒนาวัฒนธรรมไทยในตัวคนไทย"
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๘
ISBN974-7330-14-8
เลขหมู่BQ4570.C8

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง