วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

...ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม กับ การพัฒนานั้น โดยสรุปก็คือ ในการที่สิ่งทั้งหลายจะดำรงอยู่ด้วยดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามต่อไป องค์ประกอบของมันจะต้องประสานสัมพันธ์ เกื้อกูลกันจนทำให้องค์รวมอยู่ในภาวะสมดุล วัฒนธรรมที่สืบมาจากเก่ากับการพัฒนาที่จะคืบหน้าต่อไป ก็จะต้องประสานสัมพันธ์เกื้อกูลกัน ปรับเข้ากันได้ และสืบทอดต่อเนื่องจนทำให้สังคมดำรงอยู่ และดำเนินไปอย่างมีดุลยภาพ ความเจริญงอกงาม และประโยชน์สุขที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" เป็นปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ซึ่งแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ตามคำอาราธนาของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ โครงการฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน
  • พิมพ์ครั้งแรก ในวารสารปาจารยสาร ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๓๑)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแ่ห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒) โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม 
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ISBN974-8357-75-9
เลขหมู่BQ4570.C8

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง