สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

...เวลานี้ชาวโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้เกิดความสำนึกรู้ถึงความผิดพลาดที่เป็นมาในอดีต คือ การที่ได้ไปทำลายสภาพแวดล้อม และล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป เวลานี้สิ่งที่มนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังหวาดกลัวที่สุด คือภัยจากธรรมชาติแวดล้อมที่สูญเสียเสื่่อมโทรม วัฒนธรรมที่โลกกำลังต้องการ คือ วัฒนธรรมที่มีความเกื้อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อม...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านพระมหาเถรานุเถระ และท่านผู้นำในวงราชการ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๙
ISBN974-7890-8-9
เลขหมู่BQ4570.C8

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง