สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

Languageไทย
Abstract
...เวลานี้ชาวโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้เกิดความสำนึกรู้ถึงความผิดพลาดที่เป็นมาในอดีต คือ การที่ได้ไปทำลายสภาพแวดล้อม และล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป เวลานี้สิ่งที่มนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังหวาดกลัวที่สุด คือภัยจากธรรมชาติแวดล้อมที่สูญเสียเสื่่อมโทรม วัฒนธรรมที่โลกกำลังต้องการ คือ วัฒนธรรมที่มีความเกื้อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อม...
from ธรรมเทศนา for ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านพระมหาเถรานุเถระ และท่านผู้นำในวงราชการ at หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
First publishing: 2537
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-7890-8-9
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.