วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

Languageไทย
Abstract
... คนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเิอง และต่อสุขภาพแวดล้อมทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้งเทคโนโลยี คนที่รู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึง การมีความสุขที่เือื้อต่อการเกิดมีความสุขของผู้ือื่นด้วย ...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Development
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" บทที่ ๑๘ โยนิโสมนสิการ: วิธีการแห่งปัญญา, มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ด้วยการนำเนื้อหาตอนต้นของบทความเรื่อง "ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา" มาเชื่อมความกับเนื้อหาหลัก ในส่วนความนำของหนังสือ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม"
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย คุณวิทยา คล้ายรัศมี สำนักพิมพ์ปัญญา
First publishing:October 2533
Latest publishing onPublishing no. 24 November 2553
ISBN974-7236-53-2, 974-7235-01-1, 974-91702-7-x
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.