วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

... คนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเิอง และต่อสุขภาพแวดล้อมทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้งเทคโนโลยี คนที่รู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึง การมีความสุขที่เือื้อต่อการเกิดมีความสุขของผู้ือื่นด้วย ...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" บทที่ ๑๘ โยนิโสมนสิการ: วิธีการแห่งปัญญา, มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ด้วยการนำเนื้อหาตอนต้นของบทความเรื่อง "ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา" มาเชื่อมความกับเนื้อหาหลัก ในส่วนความนำของหนังสือ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม"
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย คุณวิทยา คล้ายรัศมี สำนักพิมพ์ปัญญา
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ISBN974-7236-53-2, 974-7235-01-1, 974-91702-7-x
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง