เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานที่ประชุม อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย at มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Change toทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย
Development
  • พิมพ์ครั้งรก (พฤศจิกายน ๒๕๓๑) โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถ้มภ์ จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการเสด็จพระราชดำเนิน พระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
First publishing:November 2531
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-575-030-1
Dewey no.BQ4570.E25
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.