เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานที่ประชุม อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๑
เปลี่ยนไปสู่ ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งรก (พฤศจิกายน ๒๕๓๑) โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถ้มภ์ จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการเสด็จพระราชดำเนิน พระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘
ISBN974-575-030-1
เลขหมู่BQ4570.E25

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง