สดุดีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Languageไทย
Abstractเจ้าคุณ - บุณส่งให้        บรรชา
พระ    - ปริยัติศึกษา      จบไซร์
ธรรม  - ศาสน์เทศนา      เผยแผ่
ปิฎก   - สามตามแต่งให้  โลกรู้พุทธธรรม
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๓) จัดพิมพ์ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาเพื่อสันติภาพ : วิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบัน" จัดโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาในเล่มเป็นประวัติ และสดุดีเกียรติคุณของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อไป
First publishing:December 2543
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-421-087-7
Dewey no.BQ6140 ม686ส
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.