สดุดีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

เจ้าคุณ - บุณส่งให้        บรรชา
พระ    - ปริยัติศึกษา      จบไซร์
ธรรม  - ศาสน์เทศนา      เผยแผ่
ปิฎก   - สามตามแต่งให้  โลกรู้พุทธธรรม

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๓) จัดพิมพ์ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาเพื่อสันติภาพ : วิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบัน" จัดโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาในเล่มเป็นประวัติ และสดุดีเกียรติคุณของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อไป
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๓
ISBN974-421-087-7
เลขหมู่BQ6140 ม686ส
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง