สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ

...
ชีวิตที่ไร้ธรรมเป็นโทษ
ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสพอกพูนอกุศลให้หนาแน่น
และแผ่ขยายทุกข์ภัยให้มากมายกว้างขวางยิ่งขึ้น
ส่วนชีวิตที่ชอบธรรมและบำเพ็ญคุณประโยชน์
แม้จะอยู่เพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณค่ามาก
ดังที่เรียกว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ
หากยิ่งอยู่ยาวนานมากขึ้น
ก็ยิ่งเป็นกำลังส่งเสริมธรรมให้เข้มแข็ง
และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้พรั่งพร้อมยิ่งขึ้นแก่พหูชน
...

Development
  • เดิมชื่อ "อายุยืนอย่างมีคุณค่า วาสนาสร้างเองได้" พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๗)
  • พิมพ์ในชื่อใหม่ "สร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ" พิมพ์ครั้งแรก  (พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
  • "สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ" รวมเรื่อง "สร้างวาสนา" เดิมชื่อ "วาสนาสร้างเองได้" พิมพ์ครั้งแรก (๑๒ มกราคม ๒๕๔๕) และ เรื่อง "เพิ่มค่าให้อายุ" เดิมชื่อ "อายุวัฒนกถา" พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๖)
First publishingNovember 2549
Latest publishing onPublishing no. 44 January 2566
ISBN974-88135-2-5
Dewey no.BQ4570.A3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.