สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ

...
ชีวิตที่ไร้ธรรมเป็นโทษ
ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสพอกพูนอกุศลให้หนาแน่น
และแผ่ขยายทุกข์ภัยให้มากมายกว้างขวางยิ่งขึ้น
ส่วนชีวิตที่ชอบธรรมและบำเพ็ญคุณประโยชน์
แม้จะอยู่เพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณค่ามาก
ดังที่เรียกว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ
หากยิ่งอยู่ยาวนานมากขึ้น
ก็ยิ่งเป็นกำลังส่งเสริมธรรมให้เข้มแข็ง
และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้พรั่งพร้อมยิ่งขึ้นแก่พหูชน
...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อ "อายุยืนอย่างมีคุณค่า วาสนาสร้างเองได้" พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๗)
  • พิมพ์ในชื่อใหม่ "สร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ" พิมพ์ครั้งแรก  (พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
  • "สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ" รวมเรื่อง "สร้างวาสนา" เดิมชื่อ "วาสนาสร้างเองได้" พิมพ์ครั้งแรก (๑๒ มกราคม ๒๕๔๕) และ เรื่อง "เพิ่มค่าให้อายุ" เดิมชื่อ "อายุวัฒนกถา" พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๖)
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๔ มกราคม ๒๕๖๖
ISBN974-88135-2-5
เลขหมู่BQ4570.A3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง