อายุยืนอย่างมีคุณค่า

...ไม่ว่าการทำบุญอายุนั้น จะจัดขึ้นด้วยปรารภหรือริเริ่มอย่างไรก็ตาม ย่อมกลายเป็นโอกาสให้บุคคลผู้รู้จักมนสิการไ้ด้เจริญอัปปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท...

ภาษาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือ "อายุวัฒนกถา" ในวันคล้ายวันเกิด ส. ศิวรักษ์ ครบรอบ ๕๐ ปี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘) ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ"  โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
  • พบที่เป็นตัวเล่มแยกต่างหาก เล่มที่เก่าที่สุด ระบุว่าพิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ISBN974-88135-2-5
เลขหมู่BQ4570.A3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง