สร้างสุขง่ายๆ ด้วยตัวเอง

..."ความสุข" เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มักเดินหลงทาง และแสวงหาความสุขด้วยวิธีผิดๆ บางคนผูกติดความสุขกับวัตถุสิ่งของ ขณะที่ความสุขของบางคนขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอื่น...

...แท้จริงแล้ว เราไม่จะเป็นต้องผู้พันกับสิ่งอื่น หรือบุคคลอื่นให้เหน็ดเหนื่อยวุ่นวาย เพราะความสุขที่แท้ที่ทุกคนมีได้โดยง่ายก็คือ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งเป็นความสุขที่แท้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา...

First publishingSeptember 2548
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-9609-71-9
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.