สร้างสุขง่ายๆ ด้วยตัวเอง

..."ความสุข" เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มักเดินหลงทาง และแสวงหาความสุขด้วยวิธีผิดๆ บางคนผูกติดความสุขกับวัตถุสิ่งของ ขณะที่ความสุขของบางคนขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอื่น...

...แท้จริงแล้ว เราไม่จะเป็นต้องผู้พันกับสิ่งอื่น หรือบุคคลอื่นให้เหน็ดเหนื่อยวุ่นวาย เพราะความสุขที่แท้ที่ทุกคนมีได้โดยง่ายก็คือ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งเป็นความสุขที่แท้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา...

พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-9609-71-9
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง