สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract
คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมงานพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ at องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๗) พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสัการะ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ แด่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
First publishing:December 2537
Latest publishing onPublishing no. 11 November 2558
ISBN974-89223-8-3
Dewey no.BQ4570.P4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.