คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗

"...ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบันได้เห็นตระหนักว่า ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เกิดจากการแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึงสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด "สิทธิมนุษยชน" ของคนอื่น เพราะฉะนั้น เราจึงมีชีวิตอยู่ในสังคมที่รักษาความสงบไว้ได้ด้วยการวางกฎข้อบังคับ แต่จริยธรรมได้ก็ตามที่ต้องใช้ความกลัว และความจำใจจำยอมเป็นพื้นฐาน ย่อมเป็นจริยธรรมที่ไม่อาจวางใจได้ จริยธรรมที่แท้จริง ต้องมีพื้นฐานจากความประสานกลมกลืน และความสุข ชนเหล่าใดมีสันติภาพภายในจิตใจ และมีความสุขเป็นอิสระ ชนเหล่านั้นย่อมไม่ลุ่มหลงเอาทรัพย์ และอำนาจเป็นเครื่องบำรุงบำเรอเสริมความยิ่งใหญ่ของตน แต่ทรัพย์และอำนาจนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือ สำหรับใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ จริยธรรมในทางสร้างเสริมเช่นนี้แหละ คือสิ่งที่ต้องการในยุคสมัยปัจจุบันของพวกเรา..."

LanguageThai-English
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมงานพิธีรับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ at องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส on/in 20 December 2537
Same as สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
First publishingDecember 2551
Latest publishing onPublishing no. 15 December 2551
ISBN974-9143-8-1
Dewey no.BQ4570.P4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.