คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗

"...ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบันได้เห็นตระหนักว่า ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เกิดจากการแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึงสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด "สิทธิมนุษยชน" ของคนอื่น เพราะฉะนั้น เราจึงมีชีวิตอยู่ในสังคมที่รักษาความสงบไว้ได้ด้วยการวางกฎข้อบังคับ แต่จริยธรรมได้ก็ตามที่ต้องใช้ความกลัว และความจำใจจำยอมเป็นพื้นฐาน ย่อมเป็นจริยธรรมที่ไม่อาจวางใจได้ จริยธรรมที่แท้จริง ต้องมีพื้นฐานจากความประสานกลมกลืน และความสุข ชนเหล่าใดมีสันติภาพภายในจิตใจ และมีความสุขเป็นอิสระ ชนเหล่านั้นย่อมไม่ลุ่มหลงเอาทรัพย์ และอำนาจเป็นเครื่องบำรุงบำเรอเสริมความยิ่งใหญ่ของตน แต่ทรัพย์และอำนาจนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือ สำหรับใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ จริยธรรมในทางสร้างเสริมเช่นนี้แหละ คือสิ่งที่ต้องการในยุคสมัยปัจจุบันของพวกเรา..."

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมงานพิธีรับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
เป็นเล่มเดียวกับ สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ISBN974-9143-8-1
เลขหมู่BQ4570.P4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง