สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness

ภาษาไทย-อังกฤษ
คำโปรย
คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมงานพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๗) พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสัการะ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ แด่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ISBN974-89223-8-3
เลขหมู่BQ4570.P4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง