สัมมาสติในพุทธธรรม

Languageไทย
Abstract
...การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานนี้ นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่าน นำไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเตราะห์ ของจิตแพทย์สมัยปัจจับัน และประเมินคุณค่าว่าสติปัฏฐานได้ผลดีกว่า และใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เอง และใช้ในยามปกติเพื่อความสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วย...
from การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Development
  • พิมพ์รวมเล่ม ใน "พุทธธรรม" ครั้งแรก (๒๕๑๔)
  • พิมพ์รวมเล่ม ใน "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" (๒๕๒๕)
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๒๘) แยกเล่ม เฉพาะตอนที่ว่าด้วย "สัมมาสติ"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๓๑) แยกเล่ม เฉพาะตอนที่ว่าด้วย "สัมมาสติ" จัดพิมพ์โดย กองทุนวุฒิธรรม กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
First publishing:November 2528
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNNo related data
Dewey no.BQ5630.S16
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.