สัมมาสติในพุทธธรรม

...การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานนี้ นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่าน นำไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเตราะห์ ของจิตแพทย์สมัยปัจจับัน และประเมินคุณค่าว่าสติปัฏฐานได้ผลดีกว่า และใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เอง และใช้ในยามปกติเพื่อความสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์รวมเล่ม ใน "พุทธธรรม" ครั้งแรก (๒๕๑๔)
  • พิมพ์รวมเล่ม ใน "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" (๒๕๒๕)
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๒๘) แยกเล่ม เฉพาะตอนที่ว่าด้วย "สัมมาสติ"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๓๑) แยกเล่ม เฉพาะตอนที่ว่าด้วย "สัมมาสติ" จัดพิมพ์โดย กองทุนวุฒิธรรม กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๒๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ5630.S16

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง