สาระสำคัญของพุทธธรรม: อริยสัจจ์ ๔

...อริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักธรรมจำเป็นทั้งสำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลาย สอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจในอริยสัจจ์ ดังบาลีที่ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร หรือผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือเป็นสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ดำรงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ประการ"...

Development
  • พิมพ์เฉพาะบทครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เบิกม่าน (ปรับปรุงจากบทที่ ๒๒ ในหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" : พิมพ์ครั้งที่ ๕ : ๒๕๓๒) 
First publishingDecember 2532
Latest publishing onPublishing no. 2 March 2549
ISBN974-85583-1-2
Dewey no.BQ4230

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.