สาระสำคัญของพุทธธรรม: อริยสัจจ์ ๔

...อริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักธรรมจำเป็นทั้งสำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลาย สอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจในอริยสัจจ์ ดังบาลีที่ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร หรือผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือเป็นสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ดำรงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ประการ"...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์เฉพาะบทครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เบิกม่าน (ปรับปรุงจากบทที่ ๒๒ ในหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" : พิมพ์ครั้งที่ ๕ : ๒๕๓๒) 
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
ISBN974-85583-1-2
เลขหมู่BQ4230

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง