นิพพาน-อนัตตา (จาก กรณีธรรมกาย)

...คนธรรมดายึดถืออัตตา พราหมณ์ยิ่งพัฒนาอัตตาที่ยึดถือไว้ให้วิเศษ พระพุทธเจ้าให้เลิกยึดถืออัตตา แล้วมองเห็นธรรม...

เมื่อการยึดถือและภาพอัตตานี้หมดหายไป ก็สว่างโล่ง มองเห็นความจริงทั่วตลอด ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็นอิสระ จิตเป็นวิมริยาทิกัต คือกว้างขวางไร้เขตแดน มีสุข เกษมศานติ์ เป็นคุณสมบัติประจำอยู่ภายในโดยไม่ต้องดิ้นรนใฝ่หา

หลักอนัตตาของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีตัวตน มีแต่ธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนขึ้นมา ท่ามกลางความยึดถือในศาสนาเก่าของชมพูทวีป คือศาสนาพราหมณ์ ที่สอนหลักอัตตา/อาตมัน อันสืบมาจากพรหม หรือพรหมัน

เมื่อมีพรหม ก็มีอาตมัน (อัตตา) เมื่อมีแต่ธรรม ก็เป็นอนัตตา (ไม่มีอัตตา หรืออาตมัน)

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.