กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)

...ระวังรักษาท่าทีที่ถูกต้องไว้ อย่าทำด้วยความรู้สึกเป็นฝักฝ่ายแต่ทำด้วยเจตนาที่มุ่งดำรงพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ ในเรื่องพระธรรมวินัยนั้น การรักษาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้ด้วยพระธรรมวินัยนั้น...

...ขอให้ตั้งใจร่วมกันว่า เราจะทำการนี้เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้เพื่อให้พระพุทธศาสนา ที่บรรพบุรุษได้รักษาสืบต่อตกทอดกันมาจนถึงเรา โดยอาศัยกำลังความเพียรพยายาม เรี่ยวแรงอุตสาหะและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมิให้สูญเสียไป และเพื่อให้ประชาชนทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้า ยังสามารถได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนา...

Development
  • หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยปรารภเหตุเฉพาะหน้า คือในปลายปี ๒๕๔๑ เมื่อเกิดกรณีปัญหาวัดพระธรรมกายขึ้นไม่นาน ได้มีเอกสารของวัดพระธรรมกาย ที่พยายามสร้างความชอบธรรมแก่คำสอนและกิจกรรมของสำนัก เผยแพร่ออกไปจำนวนมากมายอย่างกว้างขวาง เมื่อได้อ่านแม้เพียงบางส่วน ก็เห็นเนื้อหาที่จะก่อความเข้าใจผิดพลาดสับสนแก่ประชาชนถึงขั้นทำให้พระศาสนาสั่นคลอนได้ จึงได้เร่งเขียนคำชี้แจงขึ้นมาจนเสร็จไปขั้นหนึ่ง (๑๐ เมษายน ๒๕๔๒)
  • ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่ ได้เขียนแทรกเสริมเพิ่มความให้ชัดเจนและได้เนื้อหาสาระมากขึ้น โดยเฉพาะในตอนว่าด้วย "นิพพานเป็นอนัตตา" เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๒๕ หน้า และท้ายเรื่อง "บุญ-บารมี" อีก ๒ หน้า ส่วนในที่อื่นๆ ก็ได้แทรกเสริมปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ กระจายทั่วไป ทำให้ดูลักลั่น เมื่อพิมพ์ใหม่ จึงจัดบท-ภาค และลำดับเนื้อหาใหม่ทั้งหมด (๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๓ (มิถุนายน ๒๕๔๒) ของหนังสือเล่มนี้ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๘ (ที่ถูกต้องควรเป็น การพิมพ์ครั้งที่ ๙) ของ ฉบับขยายความ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๑ ของ ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๔ (มกราคม ๒๕๕๑) ของหนังสือเล่มนี้ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๙ (ที่ถูกต้องควรเป็น การพิมพ์ครั้งที่ ๑๐) ของ ฉบับขยายความ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๒ ของ ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่ ซึ่งในการพิมพ์ครั้งนี้ (ครั้งที่ ๒๔) ได้มีการปรับแก้-เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
First publishingJanuary 2542
Latest publishing onPublishing no. 5 May 2560
ISBN974-86986-4-5, 974-7891-81-6
Dewey no.BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 5 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.