กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย

..."ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เริ่มแต่พระไตรปิฎก และอรรถกถา ไม่มีหลักฐานในคัมภีร์ใดเลยที่กล่าวถ้อยคำระบุลงไปว่านิพพานเป็นอัตตา แต่หลักฐานในคัมภีร์ที่ระบุลงไปว่านิพพานเป็นอนัตตานั้นมี และมีหลายแห่ง"...

..."เพราะฉะนั้น จึงต้องตรวจสอบตัวเองว่า เมื่อปฏิบัติไปๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจของเราลดน้อยลงหรือไม่ ถ้ากิเลสเหล่านี้ และความขุ่นมัวเศร้าหมอง ความทุกข์ไม่ลดหายไป ไม่ว่าจะเห็นอะไร ที่ดีเลิศวิเศษแค่ไหน ก็ไม่ใช่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้า แต่เป็นการห่างออกไปจากนิพพาน เป็นการไถลหลงออกนอกทาง...

คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ - มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม

Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑-๑๔ เท่านั้นที่ใช้ชื่อว่า กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย (ID11)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๕ = ฉบับขยาย พิมพ์ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแทรกสริมเนื้อหาให้ชัดเจน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ และ ID ใหม่เป็น กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย (ID 10)
First publishing 2542
Latest publishing onPublishing no. 12 March 2542
ISBN974-575-455-2, 974-8338-93-2
Dewey no.BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 5 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.