กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย)

...การระดมทุนควรมุ่งเพื่อดำเนินการแผ่ขยายประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยคำนึงให้มากถึงชาวบ้าน หรือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ยังทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยากไร้ ทั้งใกล้และไกล มิใช่เอามากองรวมจมไว้ที่เดียวให้ดูเล่น ยิ่งใหญ่ ตื่นตา ตื่นใจ แล้วพลอยทำให้พหูชนถูกมองข้าม เลือนลืมไป และทรัพย์นั้นไม่ออกผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน...

คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ - มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ที่ บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง จำกัด

Development- เดิมการพิมพ์ครั้งที่ ๑ ใช้ชื่อว่า ปัญหาวัดพระธรรมกาย
First publishingJanuary 2542
Latest publishing onPublishing no. 5 March 2542
ISBNNo related data
Dewey no.BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.