กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย)

...การระดมทุนควรมุ่งเพื่อดำเนินการแผ่ขยายประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยคำนึงให้มากถึงชาวบ้าน หรือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ยังทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยากไร้ ทั้งใกล้และไกล มิใช่เอามากองรวมจมไว้ที่เดียวให้ดูเล่น ยิ่งใหญ่ ตื่นตา ตื่นใจ แล้วพลอยทำให้พหูชนถูกมองข้าม เลือนลืมไป และทรัพย์นั้นไม่ออกผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน...

คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ - มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ที่ บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง จำกัด

ภาษาไทย
เป็นเล่มเดียวกับ ปัญหาวัดพระธรรมกาย
ข้อมูลพัฒนาการ- เดิมการพิมพ์ครั้งที่ ๑ ใช้ชื่อว่า ปัญหาวัดพระธรรมกาย
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง