ปัญหาวัดพระธรรมกาย

...การระดมทุนควรมุ่งเพื้อดำเนินการแผ่ขยายประโยชน์สุขให้แก่ ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยคำนึงให้มากถึงชาวบ้าน หรือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ยังทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยากไร้ ทั้งใกล้และไกล มิใช่เอามากองรวมจมไว้ที่เดียวให้ดูเล่น ยิ่งใหญ่ ตื่นตา ตื่นใจ แล้วพลอยทำให้พหูชนถูกมองข้าม เลือนลืมไป และทรัพย์นั้นไม่ออกผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • บันทึกเรื่อง "ปัญหาวัดพระธรรมกาย" จัดพิมพ์เป็นอาจาริยบูชา น้อมถวายสำหรับแจกเป็นธรรมทานในมงคลวารคล้ายวันเกิดครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี) พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ จัดพิมพ์โดย คุณปรีชา ก้อนทอง พร้อมทั้งครอบครัว และญาติมิตร
  • ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ใช้ชื่อว่า กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย) ซึ่งทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาเดียวกัน
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 5 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง