ปัญหาวัดพระธรรมกาย

Languageไทย
Abstract
...การระดมทุนควรมุ่งเพื้อดำเนินการแผ่ขยายประโยชน์สุขให้แก่ ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยคำนึงให้มากถึงชาวบ้าน หรือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ยังทุกข์ยากเดือดร้อนหรือยากไร้ ทั้งใกล้และไกล มิใช่เอามากองรวมจมไว้ที่เดียวให้ดูเล่น ยิ่งใหญ่ ตื่นตา ตื่นใจ แล้วพลอยทำให้พหูชนถูกมองข้าม เลือนลืมไป และทรัพย์นั้นไม่ออกผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน...
from การประพันธ์
Development
  • บันทึกเรื่อง "ปัญหาวัดพระธรรมกาย" จัดพิมพ์เป็นอาจาริยบูชา น้อมถวายสำหรับแจกเป็นธรรมทานในมงคลวารคล้ายวันเกิตครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ จัดพิมพ์โดย คุณปรีชา ก้อนทอง พร้อมทั้งครอบครัว และญาติมิตร
  • ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ใช้ชื่อว่า กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย) (ID 9) ซึ่งทั้งสอง ID มีเนื้อหาเดียวกัน
First publishing:January 2542
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNNo related data
Dewey no.BQ6337.P3P7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.