กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)

...ระวังรักษาท่าทีที่ถูกต้องไว้ อย่าทำด้วยความรู้สึกเป็นฝักฝ่ายแต่ทำด้วยเจตนาที่มุ่งดำรงพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ ในเรื่องพระธรรมวินัยนั้น การรักษาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้ด้วยพระธรรมวินัยนั้น...

...ขอให้ตั้งใจร่วมกันว่า เราจะทำการนี้เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้เพื่อให้พระพุทธศาสนา ที่บรรพบุรุษได้รักษาสืบต่อตกทอดกันมาจนถึงเรา โดยอาศัยกำลังความเพียรพยายาม เรี่ยวแรงอุตสาหะและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมิให้สูญเสียไป และเพื่อให้ประชาชนทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้า ยังสามารถได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนา...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยปรารภเหตุเฉพาะหน้า คือในปลายปี ๒๕๔๑ เมื่อเกิดกรณีปัญหาวัดพระธรรมกายขึ้นไม่นาน ได้มีเอกสารของวัดพระธรรมกาย ที่พยายามสร้างความชอบธรรมแก่คำสอนและกิจกรรมของสำนัก เผยแพร่ออกไปจำนวนมากมายอย่างกว้างขวาง เมื่อได้อ่านแม้เพียงบางส่วน ก็เห็นเนื้อหาที่จะก่อความเข้าใจผิดพลาดสับสนแก่ประชาชนถึงขั้นทำให้พระศาสนาสั่นคลอนได้ จึงได้เร่งเขียนคำชี้แจงขึ้นมาจนเสร็จไปขั้นหนึ่ง (๑๐ เมษายน ๒๕๔๒)
  • ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่ ได้เขียนแทรกเสริมเพิ่มความให้ชัดเจนและได้เนื้อหาสาระมากขึ้น โดยเฉพาะในตอนว่าด้วย "นิพพานเป็นอนัตตา" เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๒๕ หน้า และท้ายเรื่อง "บุญ-บารมี" อีก ๒ หน้า ส่วนในที่อื่นๆ ก็ได้แทรกเสริมปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ กระจายทั่วไป ทำให้ดูลักลั่น เมื่อพิมพ์ใหม่ จึงจัดบท-ภาค และลำดับเนื้อหาใหม่ทั้งหมด (๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๓ (มิถุนายน ๒๕๔๒) ของหนังสือเล่มนี้ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๘ (ที่ถูกต้องควรเป็น การพิมพ์ครั้งที่ ๙) ของ ฉบับขยายความ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๑ ของ ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๔ (มกราคม ๒๕๕๑) ของหนังสือเล่มนี้ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๙ (ที่ถูกต้องควรเป็น การพิมพ์ครั้งที่ ๑๐) ของ ฉบับขยายความ คือ การพิมพ์ครั้งที่ ๒ ของ ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่ ซึ่งในการพิมพ์ครั้งนี้ (ครั้งที่ ๒๔) ได้มีการปรับแก้-เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ISBN974-86986-4-5, 974-7891-81-6
เลขหมู่BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 5 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง