นิพพาน-อนัตตา (จาก กรณีธรรมกาย)

...คนธรรมดายึดถืออัตตา พราหมณ์ยิ่งพัฒนาอัตตาที่ยึดถือไว้ให้วิเศษ พระพุทธเจ้าให้เลิกยึดถืออัตตา แล้วมองเห็นธรรม...

เมื่อการยึดถือและภาพอัตตานี้หมดหายไป ก็สว่างโล่ง มองเห็นความจริงทั่วตลอด ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็นอิสระ จิตเป็นวิมริยาทิกัต คือกว้างขวางไร้เขตแดน มีสุข เกษมศานติ์ เป็นคุณสมบัติประจำอยู่ภายในโดยไม่ต้องดิ้นรนใฝ่หา

หลักอนัตตาของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีตัวตน มีแต่ธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนขึ้นมา ท่ามกลางความยึดถือในศาสนาเก่าของชมพูทวีป คือศาสนาพราหมณ์ ที่สอนหลักอัตตา/อาตมัน อันสืบมาจากพรหม หรือพรหมัน

เมื่อมีพรหม ก็มีอาตมัน (อัตตา) เมื่อมีแต่ธรรม ก็เป็นอนัตตา (ไม่มีอัตตา หรืออาตมัน)

พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ISBN974-7891-87-5
เลขหมู่BQ4263

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง