นิพพาน-อนัตตา

...เราควรจะเห็นแก่พระศาสนาส่วนรวม เห็นแก่ธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ ถ้าลัทธิที่ตนยึดถือ หรือทิฏฐิของตน มีส่วนใดผิดพลาดไปจากหลักใหญ่ของพระศาสนา ก็ควรยอมรับในส่วนนั้นจะได้ปรับเข้าให้ถูกต้อง ซึ่งจะมีแต่ความดีงามและทำให้เกิดความสมบูรณ์ ไม่ควรจะสละพระศาสนาหรือลบล้างธรรม เพื่อจะรักษาทิฏฐิหรือลัทธิของตน พุทธศาสนิกชนทุกคน  ควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาหลักการของพระพุทธศาสนา และเอาใจใส่รับผิดชอบในการทำหน้าที่รักษาสืบต่อพระพุทธศาสนา อย่าเห็นแก่บุคคลมากกว่าเห็นแก่ธรรม หรือยอมสลัดธรรมเพราะเห็นแก่บุคคล...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒
ISBN974-575-329-7, 9747890-12-7
เลขหมู่BQ4263
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง