กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย

..."ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เริ่มแต่พระไตรปิฎก และอรรถกถา ไม่มีหลักฐานในคัมภีร์ใดเลยที่กล่าวถ้อยคำระบุลงไปว่านิพพานเป็นอัตตา แต่หลักฐานในคัมภีร์ที่ระบุลงไปว่านิพพานเป็นอนัตตานั้นมี และมีหลายแห่ง"...

..."เพราะฉะนั้น จึงต้องตรวจสอบตัวเองว่า เมื่อปฏิบัติไปๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจของเราลดน้อยลงหรือไม่ ถ้ากิเลสเหล่านี้ และความขุ่นมัวเศร้าหมอง ความทุกข์ไม่ลดหายไป ไม่ว่าจะเห็นอะไร ที่ดีเลิศวิเศษแค่ไหน ก็ไม่ใช่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้า แต่เป็นการห่างออกไปจากนิพพาน เป็นการไถลหลงออกนอกทาง...

คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ - มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม

ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑-๑๔ เท่านั้นที่ใช้ชื่อว่า กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย (ID11)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๕ = ฉบับขยาย พิมพ์ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแทรกสริมเนื้อหาให้ชัดเจน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ และ ID ใหม่เป็น กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย (ID 10)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒
ISBN974-575-455-2, 974-8338-93-2
เลขหมู่BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 5 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง