หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม

...เมื่อเราเอาชีวิตของเราเป็นงาน เอางานของเราเป็นชีวิตไปแล้ว ก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราก็เพื่อธรรม งานก็เพื่อธรรม ซึ่งมองกันไปให้ถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่แค่เพื่อเท่านั้น คือที่ว่างานเพื่องาน งานเพื่อธรรม ชีวิตเพื่องาน ชีวิตเพื่อธรรม อะไรต่างๆ นี่ ในที่สุด ทั้งหมดนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อถึงขั้นนี้ก็ไม่ต้องใช้คำว่า เพื่อ แล้ว เพราะทำไปทำมา ชีวิตก็คืองาน งานก็คือชีวิต และงานก็เป็นธรรมไปในตัว เมื่องานเป็นธรรม ชีวิตก็เลยเป็นธรรมด้วย ตกลงว่า ทั้งชีวิตทั้งงานก็เป็นธรรม ไปหมด ถึงจุดนี้ก็ถึงเอกภาพที่แท้จริง แล้วทุกอย่างก็จะถึงจุดที่สมบูรณ์ในแต่ละขณะ...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต และนิสิตอาสาสมัคร at วัดญาณเวศกวัน on/in 27 January 2533
Combined from ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๓๓) โดยผนวกเรื่อง "ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม" ไว้ด้วย โดยไม่ปรากฏในชื่อเรื่อง แต่ปรากฏในสารบัญ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๙) ได้เพิ่มเติมเรื่อง "ปุจฉา-วสัชนา : เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ" พ่วงเข้าไปด้วย
First publishingApril 2533
Latest publishing onPublishing no. 3 December 2549
ISBN974-575-114-6
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.