หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม

ภาษาไทย
คำโปรย
...เมื่อเราเอาชีวิตของเราเป็นงาน เอางานของเราเป็นชีวิตไปแล้ว ก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราก็เพื่อธรรม งานก็เพื่อธรรม ซึ่งมองกันไปให้ถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่แค่เพื่อเท่านั้น คือที่ว่างานเพื่องาน งานเพื่อธรรม ชีวิตเพื่องาน ชีวิตเพื่อธรรม อะไรต่างๆ นี่ ในที่สุด ทั้งหมดนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อถึงขั้นนี้ก็ไม่ต้องใช้คำว่า เพื่อ แล้ว เพราะทำไปทำมา ชีวิตก็คืองาน งานก็คือชีวิต และงานก็เป็นธรรมไปในตัว เมื่องานเป็นธรรม ชีวิตก็เลยเป็นธรรมด้วย ตกลงว่า ทั้งชีวิตทั้งงานก็เป็นธรรม ไปหมด ถึงจุดนี้ก็ถึงเอกภาพที่แท้จริง แล้วทุกอย่างก็จะถึงจุดที่สมบูรณ์ในแต่ละขณะ...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต และนิสิตอาสาสมัคร ณ วัดญาณเวศกวัน
รวมเล่มมาจาก - ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๓๓) โดยผนวกเรื่อง "ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม" ไว้ด้วย โดยไม่ปรากฏในชื่อเรื่อง แต่ปรากฏในสารบัญ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๙) ได้เพิ่มเติมเรื่อง "ปุจฉา-วสัชนา : เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ" พ่วงเข้าไปด้วย
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓
ISBN974-575-114-6
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง