หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา

Languageไทย
Abstract
...แก่นการศึกษา ก็คือแก่นของชีวิต และแก่นของชีวิตของคนไทย ก็คือ พระพุทธศาสนา ดังนั้นการที่จะเข้าใจ และทำให้การศึกษามีความหมาย มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำความเข้าใจ กับหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชกาการเรื่อง "ครุศึกษาตามแนวทางของพุทธศาสตร์" at คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
First publishing:October 2531
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ167
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.