หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา

...แก่นการศึกษา ก็คือแก่นของชีวิต และแก่นของชีวิตของคนไทย ก็คือ พระพุทธศาสนา ดังนั้นการที่จะเข้าใจ และทำให้การศึกษามีความหมาย มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำความเข้าใจ กับหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชกาการเรื่อง "ครุศึกษาตามแนวทางของพุทธศาสตร์" ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ167
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง