หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์ (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract
...ลักษณะอย่างหนึ่งงของพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสน์ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ก็คือ เรื่องของธรรมชาิติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "หลักวิชาตามแนวพุืทธศาตร์" at ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย คณะอนุกรรมการฯ เสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาิติ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกใน "พุทธจักร" ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑๐-๑๒ (ตุึลาคม - ธันวาคม ๒๕๒๕)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ ใน "ลักษณะสังคมพุทธ"  (๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์แยกเล่มครั้งแรก (๒๕๔๐) ในชื่อ "หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์" โดย ธรรมสภา
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4165
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.