หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์

...ลักษณะอย่างหนึ่งงของพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสน์ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ก็คือ เรื่องของธรรมชาิติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "หลักวิชาตามแนวพุืทธศาตร์" ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย คณะอนุกรรมการฯ เสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาิติ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๔
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรกใน "พุทธจักร" ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑๐-๑๒ (ตุึลาคม - ธันวาคม ๒๕๒๕)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ ใน "ลักษณะสังคมพุทธ"  (๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์แยกเล่มครั้งแรก (๒๕๔๐) ในชื่อ "หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์" โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4165
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง