อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

Languageไทย
Abstract
...สังคมไทยปัจจุบัน กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติหลายๆ ด้าน เพราะเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย และปัญหาแต่ละอย่างก็มีความซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจ เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น จำต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาทีลึกซึ้งมั่นคง หาไม่การแก้ปัญหาก็จักสำเร็จได้ยาก ในภาวะเช่นนี้ พวกเราที่มีความอาทรต่อความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคม และความอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีของประเทศชาิิติ ย่อมมองหาบุคคลที่มีสติปัญญาลึกซึ้ง และแหลมคม มาเป็นกัลยาณมิตร เพื่อจะได้ช่วยชี้แนะ ให้พวกเราได้มองเห็นช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทย เปลี่ยนไปสู่สังคมธรรมาธิปไตย...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ชาวปาจารยสาร และชาวสถาบันสันติประชาธรรม at โบสถ์วัดบวรสถานส่วนหน้า (วัดพระแก้ววังหน้า)
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
First publishing:December 2531
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7492-06-7
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.