อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

...สังคมไทยปัจจุบัน กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติหลายๆ ด้าน เพราะเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย และปัญหาแต่ละอย่างก็มีความซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจ เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น จำต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาทีลึกซึ้งมั่นคง หาไม่การแก้ปัญหาก็จักสำเร็จได้ยาก ในภาวะเช่นนี้ พวกเราที่มีความอาทรต่อความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคม และความอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีของประเทศชาิิติ ย่อมมองหาบุคคลที่มีสติปัญญาลึกซึ้ง และแหลมคม มาเป็นกัลยาณมิตร เพื่อจะได้ช่วยชี้แนะ ให้พวกเราได้มองเห็นช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทย เปลี่ยนไปสู่สังคมธรรมาธิปไตย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ชาวปาจารยสาร และชาวสถาบันสันติประชาธรรม ณ โบสถ์วัดบวรสถานส่วนหน้า (วัดพระแก้ววังหน้า) เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑
ISBN974-7492-06-7
เลขหมู่BQ4570.C8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง