อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม

LanguageThai
Development
  • "อินเดียแดนเทวดา" พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๙) ใน "๓๒ ปี สารภีสัมพันธ์" ของสมาคมศิษย์เก่าวชิรพยาบาล
  • "การปฏิบัติธรรม" เป็นการบรรยายพิเศษ ในรายการแผ่นดินธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก ในชื่อ"อินเดียแดนเทวดาและการปฏิบัติธรรม"  (ธันวาคม ๒๕๓๐) เพื่อเป็นธรรมวิทยาบรรณาการ ในโอกาส ที่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
First publishingDecember 2530
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.